Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Shetland Sheepdog Klub lørdag d. 25/9 kl 1500 i Slagelse.

Har modtaget flere spørgsmål pr. mail fordi det er svært at finde ud af hvad der sker m.h.t. den ekstraordinære generalforsamling i Sheltieklubben.
Det der skal stemmes om d. 25/9 er, om Henrik og Annie skal gå ud af bestyrelsen, eller om Flemming, Dorthe og Vibeke skal gå. Desuden skal der vælges nye kandidater til bestyrelsen, 2 alternativ 3, alt efter hvilken ”lejr” der har flertal på dagen.

Det hele udspringer af den nye avlsrestriktion, som blev vedtaget på demokratisk vis på sidste generalforsamling. De 2 i bestyrelsen har forsøgt at obstruere og forhale processen m.h.t. ansøgning til DKK ved bl.a. at fremkomme med alvorlige anklager mod de 3 andre i bestyrelsen om lovbrud m.m. De 9 punkter de 2 er fremkommet med, står i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling efterfulgt af flertallets kommentarer i kursiv.

De 2 har sendt en mail hvori de skriver, at de har mistillid til den siddende bestyrelse i DSSK, med påstand om lovbrud (indkaldelsens punkt 3). Samarbejdet i bestyrelsen er ophørt og klubben kan ikke være tjent med, ikke at have en arbejdsduelig bestyrelse.

Derfor vælger de 3 så at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med punktet (det andet 3tal som skulle have været et 4tal) at stille et mistillidsvotum til de 2, for at få valgt nye personer ind i bestyrelsen.

Når det med andre ord ikke lykkedes de 2 at få forhalet processen overfor DKK m.h.t. den nye avlsrestriktion, så forsøger de at vælte de personer ”der står bag”(de 3 i bestyrelsen og sundhedsudvalget). De 2 er rigtig dårlige tabere, som ikke vil respektere de demokratiske spilleregler i en klub.

Faktisk så er en generalforsamling en højere instans end en bestyrelse. Og når en beslutning er vedtaget på en generalforsamling, så skal bestyrelsen effektuere den snarest muligt. Det ville have været en ulovlighed, hvis det var lykkedes de 2 at forhale processen overfor DKK.

Det er vigtigt at medlemmerne møder op til denne ekstraordinære genralforsamling. Det gælder vores fælles arbejde for sheltiernes ve og vel og i sidste instans gælder det SHELTIEklubbens fortsatte eksistens.

Se inkaldelsen med dagsorden herunder:

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

Indkalder hermed til

Ekstraordinær Generalforsamling

Lørdag d. 25. September 2010 kl. 15.00

Hotel Frederik d. II

Idagaardsvej 3

4200 Slagelse

Dagsorden :

1. Valg af Dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Mistillidsvotum til bestyrelsen.
Begrundelse: Et flertal i bestyrelsen har ikke overholdt og har tilsidesat DSSK og DKK’s Love og regler og derfor får den siddende bestyrelse et mistillidsvotum.

Yderligere dokumentation fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling.
Anni Birgitte Nielsen og Henrik Pedersen.

3. Mistillidsvotum til Henrik Pedersen og Anni B. Nielsen.

Siden vedtagelse af en avlsrestriktion vedr. PRA på generalforsamlingen 17.4.2010 har ovennævnte to medlemmer af bestyrelsen stillet en hel del spørgsmål desangående. Vi havde et godt og produktivt bestyrelsesmøde 12.juni, men siden da har de over for resten af bestyrelsen fremsat alvorlige anklager og beskyldninger for bl.a. lovbrud, derefter et krav om et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Deres påstande (med bestyrelsens flertals kommentarer i kursiv) var:

1: Usikkerhed for sheltieejere/opdrættere/udstillere agility og lydighedsfolk.

Hvilken usikkerhed?

2: Forretningsorden.

På mødet i juni blev det besluttet at udkast skulle foreligge på næste ordinære møde.

3: Kriterier for at sidde i diverse udvalg.

Fremgår klart af §10 stk.3. Det er udelukkende bestyrelsens vurdering.

4: Kommunikation fra udvalg til bestyrelse.

Denne går – naturligvis – gennem kontaktpersonerne.
5: Lovbrud. Blev ikke dokumenteret.
6: Generel mistillid. Fra/til hvem ?

7: Indsendelse af forslag uden om bestyrelse samt indsendelse til DKK, selv om der er rejst tvivl

angående lovene.

Bestyrelsen skal effektuere generalforsamlingsbeslutninger hurtigst muligt, da

generalforsamlingen er en højere myndighed end bestyrelsen, jvf. §10 stk.2.

Den af et enkelt medlem rejste tvivl om lovlighed var uberettiget og efter flertallets

opfattelse udelukkende rejst for at forsinke gennemførelse – hvilket bestyrelsen heller

ikke har kompetance til.

8: Manglende lyst til at lave et komplet referat, selv om det er krævet.

De krav om detailleringsgrad, der blev stillet af mindretallet, var så urealistiske, at de

kun kan opfyldes ved en båndoptagelse af hele mødet.
9: Redaktøren skal absolut ikke bestemme, hvad der skal i bladet. Det er bestyrelsens ansvar i

henhold til lovene.

De overser hovedparten af §16 stk.5, hvor visse indlæg kan afvises af bestyrelsen i

samråd med redaktøren. Denne paragraf gælder ikke for alle indlæg.

(fortsættes på næste side)

Dette ekstraordinære møde blev afholdt 8.august 2010 – resultatløst. De fremførte anklager blev ikke dokumenteret, men heller ikke trukket tilbage.

Flertallets opfattelse er, at de ønskede maksimal konfrontation på mødet, hvilket blev bekræftet af deres reaktioner på mødet samt e-mail fra dem efter mødet.

Efter deres handlemåde under og efter det ekstraordinære bestyrelsesmøde er normalt samarbejde i bestyrelsen ikke mere muligt.

Da DSSK’s medlemmer ikke kan være tjent med en bestyrelse, der ikke kan fungere normalt, ønskes bestyrelsens sammensætning ændret, således at DSSK igen kan få en fungerende bestyrelse der samarbejder til fordel for vore mange medlemmer og deres aktiviteter.

Flemming Larsson, Dorthe Kiærulff og Vibeke Midlander

4. Eventuelt valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer, således at DSSK kan få en fuldtallig bestyrelse, der kan arbejde til gavn for klubbens medlemmer.

Kandidater kan opstilles på mødet.

5. Afslutning

s.